Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Away.

Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Away.

Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Away.

Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Away.

Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Away.

Pool and Frost

Pool and Frost

Pool and Frost

Pool and Frost

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

poolfrost_thumb

Peace Direct

Peace Direct

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN //
MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

pd_thumb

Away x Minions

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

minions_thumb

Coordinate Collection

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

VISUAL DESIGN //
ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // ART DIRECTION

coordinate_thumb

Take Five

Take Five

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

takefive_thumb

ILLUSTRATION // EXPERIMENTATION

ILLUSTRATION // EXPERIMENTATION

ILLUSTRATION // EXPERIMENTATION

ILLUSTRATION // EXPERIMENTATION

miscellany_thumb