Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Sakara.

Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Sakara.

Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Sakara.

Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Sakara.

Hi, I'm Manya. I currently live in Brooklyn and work in NYC as a designer at Sakara.

Terminal A

Terminal A

INTERACTIVE DESIGN // VISUAL DESIGN

INTERACTIVE DESIGN // VISUAL DESIGN

INTERACTIVE DESIGN //
VISUAL DESIGN

INTERACTIVE DESIGN // VISUAL DESIGN

INTERACTIVE DESIGN // VISUAL DESIGN

ta_thumb

Pool and Frost

Peace Direct

Peace Direct

Peace Direct

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

pd_thumb

Pool and Frost

Pool and Frost

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

INTERACTIVE DESIGN //
ART DIRECTION

VISUAL DESIGN // MOTION GRAPHICS

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

poolfrost_thumb

Away x Minions

Away x Minions

Away x Minions

Away x Minions

INTERACTIVE DESIGN // MOTION GRAPHICS

INTERACTIVE DESIGN // MOTION GRAPHICS

INTERACTIVE DESIGN // MOTION GRAPHICS

INTERACTIVE DESIGN // MOTION GRAPHICS

INTERACTIVE DESIGN // MOTION GRAPHICS

minions_thumb_v2

Coordinate Collection

Coordinate Collection

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

INTERACTIVE DESIGN // ART DIRECTION

coordinate_thumb

Take Five

Take Five

Take Five

Take Five

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

BRANDING // ENVIRONMENTAL DESIGN

takefive_thumb

Miscellany

Miscellany

EXPERIMENTATION // ILLUSTRATION

EXPERIMENTATION // ILLUSTRATION

EXPERIMENTATION // ILLUSTRATION

EXPERIMENTATION // ILLUSTRATION

EXPERIMENTATION // ILLUSTRATION

miscellany_thumb